Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
 
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 
 
Ranking
Dyplom - Perły Samorządu
Przyjazna Polska
Mapa gminy
Program Rodzina 500+
Epuap
Odpady komunalne
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Dziennik urzędowy
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Film o Gminie
Wirtualny spacer
Radomyskie Zasanie
Gmina z lotu ptaka
Wirtualny Sanleg
Stadnina koni Żabno
Sanłęg
izba regionalna
ZPP
Nasz Czas
Sztafeta
Mikroporady
Gmina Nielisz

Kompetencje

 

Przedmiot działalności i kompetencje Rady Gminy

 • Uchwalanie Statutu Gminy,
 • Ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy oraz sekretarz gminy na wniosek Wójta,
 • Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Uchwalanie programów gospodarczych,
 • Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • Podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
 • Określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 • Zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • Ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
 • Zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
 • Tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i wystepowanie z nich,
 • Tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,
 • Ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
 • Określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów,
 • Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady a w szczególności:

 • Zwołuje sesje,
 • Przewodniczy obradom,
 • Sprawuje policję sesyjną,
 • Kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
 • Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 • Podpisuje uchwały Rady Gminy,
 • Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania przez radnych gminy ich mandatu,
 • Podpisuje delegacje i polecenia służbowe dla Wójta Gminy.

Przedmiot działalności Komisji Stałych Rady Gminy

Komisja Rewizyjna:

 • Kontrolowanie działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium.
 • Opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta.
 • Wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zleconych przez Radę.
 • Występowanie do Rady Gminy z inicjatywą uchwałodawczą
 • Współpraca z innymi Komisjami Rady Gminy.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

 • Nadzór nad działalnością szkół, przedszkoli w zakresie wykonywania uchwał Rady Gminy.
 • Rozpatrywanie wszelkich spraw z zakresu kultury, sportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej na terenie gminy.
 • Rozpatrywanie wniosków dotyczących działalności placówek oświatowych i kulturalnych.
 • Występowanie do Rady Gminy z inicjatywą uchwałodawczą.
 • Współpraca z innymi Komisjami.
 • Dokonywanie oceny wniosków skierowanych do Wójta przez radnych i sołtysów pod względem zasadności i możliwości przyjęcia ich wykonania, a także wnioskowanie do Rady Gminy o oddalenie bezzasadnego wniosku.
 • Opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:

 • Sprawy związane z rolnictwem, leśnictwem, ochroną środowiska.
 • Rozpatrywanie wszelkich spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, rozwoju infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa publicznego.
 • Występowanie do Rady Gminy z inicjatywą uchwałodawczą.
 • Współpraca z innymi Komisjami.
 • Dokonywanie oceny wniosków skierowanych do Wójta przez radnych i sołtysów pod względem zasadności i możliwości przyjęcia ich wykonania, a także wnioskowanie do Rady Gminy o oddalenie bezzasadnego wniosku.
 • Opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Dawid Wąsikowski
 
Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Duży Rynek 7, 37-455  Radomyśl nad Sanem, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: +48 015 84 54 302, fax: +48 015 84 54 328
NIP: 865-15-83-030, Regon: 000546443
 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x